Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ osobných údajov:

Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby, je spoločnosť CAB Group s.r.o., so sídlom Bratislavská 55, 841 06 Bratislava, IČO: 48141704 (ďalej len „Prevádzkovateľ “).

Ceníme si súkromie všetkých osôb a rešpektujeme ich právo na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dotknutých osôb. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Zákon“).

V súvislosti so svojou činnosťou spracúvame osobné údaje na rôzne účely. Poväčšinou spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len na zákonných právnych základoch: – plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení, – plnenia našej zákonnej povinnosti podľa osobitného predpisu; – splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme, – naplnenia našich legitímnych oprávnených záujmov pokiaľ nad týmito záujmami neprevažujú oprávnené záujmy dotknutej osoby, – ak je to nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.V ostatných prípadoch spracúvame osobné údaje dotknutých osôb iba so súhlasom dotknutej osoby, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

2. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:

V prípade existencie zmluvného vzťahu dotknutej osoby s Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb na základe právneho titulu zmluvy, a to výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov tejto zmluvy.

Prevádzkovateľ spracováva za účelom riešenia podnetov, vybavovania nedostatkov a ankiet osobné údaje dotknutých osôb na základe právneho titulu oprávneného záujmu alebo súhlasu dotknutej osoby, a to výlučne v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, ktorých spracovanie je potrebné na dosiahnutie uvedeného.

V prípade ak dotknutá osoba dobrovoľne bez predchádzajúceho pričinenia Prevádzkovateľa oznámi Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, budú tieto osobné údaje Prevádzkovateľom spracované v nevyhnutnom rozsahu na základe právneho titulu oprávneného záujmu (najmä za účelom posúdenia žiadosti dotknutej osoby a poskytnutia odpovede dotknutej osobe).

Osobné údaje spracováva firma CAB Group s.r.o. za účelom
• prevdázkovania webovej aplikácie a mobilných aplikácií platformy TYgo
• fakturácie dodávaných služieb
• zasielania mailových ponúk produktov firmy CAB Group s.r.o.
• kontaktu na sociálnych sieťach
• vyhotovenia zmluvy, vymáhania pohľadávok

Osobné údaje firma CAB Group s.r.o. neposkytne tretím osobám, s výnimkou:
- Bc. Ľubica Jakubcová , Mikovíniho 21 , 917 01 Trnava
poskytovanie služieb v oblasti účtovníctva a personalistiky

Prevádzkovanie webovej aplikácie a mobilných aplikácií platformy TYgo:

Počas využívania aplikácie získavame a spracúvame osobné údaje zákazníkov (cestujúcich). V prípade využívania aplikácie ako zákazník, je od Vás vyžadované prihlásenie a spracúvame od Vás nasledovné údaje:

• Telefónne číslo
• Meno (prezývka), pod ktorým budete vytvárať objednávky
• Celé meno, ktoré bude zobrazené na faktúre po skončení jazdy, ak bola zrealizovaná platba kartou
• Emailová adresa
• Hodnotenia zákazníka od vodičov
• Informácie o objednávkach
• Informácie o sporoch a správach zaslaných prevádzkovateľovi služby TYgo
Okrem vyššie uvedených údajov vložených zákazníkom počas prihlasovania do aplikácie zhromažďujeme určité technické a anlytické údaje mobilného zariadenia.

Pre používanie aplikácie je nevyhnutné spracúvanie geografických údajov o polohe zákazníka (ak zákazník udelí súhlas s používaním lokalizačných služieb na úrovni operačného systému), a to prostredníctvom lokačných senzorov (napr. GPS) mobilných zariadení. Cez aplikáciu získavame informácie o aktuálnej polohe (mieste) mobilného zariadenia zákazníka s cieľom automaticky nastaviť adresu vyzdvihnutia zákazníka.

Počas vybavovania objednávky získavame tiež podrobnosti o poskytnutej službe medzi zákazníkom a vodičom, najmä údaje o trase jazdy, čase jazdy, výške ceny, spôsobe platby. Údaje spracúvame primárne za účelom sprostredkovania uzavretia zmluvy o preprave osôb (taxislužby) medzi zákazníkom a vodičom prostredníctvom aplikácie, čo zahŕňa najmä:

• Vaše telefónne číslo je použité za účelom overenia a vytvorenia používateľského konta, na ktoré sú naviazané objednávky. Telefónne číslo nie je poskytované vodičom. V prípade, že príde k prenosu telefónneho čísla na inú osobu, história objednávok zostáva zachovaná, pretože prevádzkovateľ aplikácia sa o tejto skutočnosti nemá ako dozvedieť. Telefónne čislo nie je možné meniť, ak sa chcete prihlásiť do aplikácie pod iným telefónnym číslom, je potrebné sa odhlásiť a znova prihlásiť.
• Vaše meno (prezývka) je použité za účelom identifikovania osoby vodičom, ktorý príjme objednávku.
• Vaše plné meno je použité pri generovaní faktúry, ktorá je zaslaná na Váš email po skončení objednávky.
• Emailová adresa je použitá za účelom kominikácie so zákazníkom v prípade zaslania sťažnosti alebo konktovania poskytovateľa služby TYgo, prípadne zasielanie faktúr po skočení objednávky.
• Vodičom poskytujeme údaje o geografickej polohe zákazníka, aby sme im uľahčili proces vyzdvihnutia.
• Zasielanie upozornení týkajúcich sa stavu poskytovania služby v rámci aplikácie, napr. upozornenie prijatie objednávky vodičom, zmena stavu objednávky, správa od vodiča počas prebiehajúcej objednávky.
V prípade využívania aplikácie ako vodič, je od Vás vyžadované prihlásenie a spracúvame od Vás nasledovné údaje:

• Meno a priezvisko
• Telefónne číslo
• Informácie o firme alebo o SZČO použité na fakturačné účely
• Údaje o vozidle (výrobca, model, rok výroby, evidenčné číslo, typ vozidla TAXI vs. LIMO, vybavenie vozdila, počet miest na sedenie)
• Preferovaný typ navigácie
• Profilová fotografia vodiča alebo vozidla, preukaz vodiča taxislužby, licencia vozidla taxislužby
• Emailová adresa
• Geolokácia vodiča a jazdných trás
• Hodnotenia vodiča od zákazníkov
• Bankový účet (IBAN)
• Údaje o dobitiach kreditu
• Údaje o vyplatení kreditu na bankový účet
• Informácie o sporoch a správach zaslaných prevádzkovateľovi služby TYgo
• Informácie o objednávkach

Okrem vyššie uvedených údajov vložených vodičom počas registrácie do aplikácie zhromažďujeme určité technické a anlytické údaje mobilného zariadenia.

Počas vybavovania objednávky získavame tiež podrobnosti o poskytnutej službe medzi zákazníkom a vodičom, najmä údaje o trase jazdy, čase jazdy, výške ceny, spôsobe platby. Údaje spracúvame primárne za účelom sprostredkovania uzavretia zmluvy o preprave osôb (taxislužby) medzi zákazníkom a vodičom prostredníctvom aplikácie, čo zahŕňa najmä:

• identifikáciu vodiča potrebnú na poskytnutie služby prostredníctvom aplikácie. Aplikácia TYgo zobrazuje fotografiu vodiča, meno, údaje o vozidle a hodnotenie vodiča, aby mohli cestujúci vodiča a vozidlo identifikovať a zvoliť si vodiča na základe týchto údajov do objednávky.
• určenie aktuálnej polohy (miesta) vodiča, z dôvodu priradenia objednávok v okolí vodiča a viditeľnosti na mape pre zákazníkov. Ak nechcete zverejniť svoju geografickú polohu zákazníkom, musíte uviesť v aplikácii TYgo, že ste v režime OFFLINE a momentálne neposkytujete prepravné služby.
• zabezpečenie plnenia vzájomných práv a povinností zákazníka a vodiča vyplývajúcich zo zmluvy o preprave osôb, napr. bezhotovostná platba za poskytnutú službu,
• zasielanie upozornení týkajúcich sa stavu poskytovania služby v rámci aplikácie
• podrobnosti o poskytnutej službe medzi zákazníkom a vodičom, najmä údaje o trase jazdy, čase jazdy, výške ceny, spôsobe platby.
• preukaz vodiča taxislužby a licencia vozidla taxislužby, značka a model vozidla, EČV, a tiež e-mailovú adresu, telefónne číslo. Poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou; pokiaľ nám nie sú poskytnuté požadované osobné údaje vodiča, nie je možné takéhoto vodiča zapojiť do aplikácie.
• Číslo účtu za účelom vyplatenia prostriedkov na účet vodiča.
• Informácie o spoločnosti, SZČO za účelom vystavenia faktúry.

Súťaže prebehajúce na sociálnych sieťach:

Niektoré súťaže môžu prebiehať formou zdieľania údajov najmä komentárov, prostredníctvom profilov dotknutých osôb na sociálnych sieťach (napr. reakcia dotknutej osoby na fun page Prevádzkovateľa prostredníctvom jej profilu na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram). V takomto prípade bude Prevádzkovateľ za účelom účasti dotknutej osoby v súťaži a prípadného vyhlásenia/zverejnenia výhercu súťaže (na profilovej stránke Prevádzkovateľa na sociálnej sieti) a jeho kontaktovania za účelom odovzdania výhry (prostredníctvom priamych správ na sociálnej sieti) spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu najmä prihlasovacie meno. Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely je súhlas dotknutej osoby vo forme dobrovoľného zapojenia sa do súťaže. Prevádzkovateľ môže za účelom odovzdania výhry výhercom spracúvať aj ďalšie osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, a bydlisko, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu odovzdania výhry a to na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať na nižšie uvedených kontaktoch Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude spracúvať tieto osobné údaje po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu súťaže alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby. Po odvolaní súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje na účel, ktorého sa odvolanie súhlasu týka. Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu naďalej spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v obmedzenom rozsahu na právnom základe oprávneného záujmu, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov alebo uplatnenia právnych nárokov alebo na plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (spravidla po dobu 3 rokov od odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov).

3. Doba uchovania osobných údajov:

Všetky osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov uvedených v bode 2 týchto Podmienok a len po dobu nutnú pre dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu súhlasu dotknutej sú spracovávané do odvolania súhlasu; Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu niektoré tieto údaje spracovávať, ak má na to iný zákonný dôvod (napr. pre preukázanie správnosti a zákonnosti postupu pri spracúvaní osobných údajov alebo pre možnosť obrany proti právnym nárokom).

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu oprávneného záujmu alebo osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom za účelom priameho marketingu sú spracovávané do podania námietky dotknutej osoby proti spracovaniu jej osobných údajov.

4. Identifikácia príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám iba v prípadoch, keď jej to bude ukladať alebo umožňovať zákon alebo so súhlasom dotknutej osoby. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu spracovateľom či iným príjemcom:

• dodávateľom externých služieb pre Prevádzkovateľa (najmä programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovania ich obsahu preferenciám používateľov),
• prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných Prevádzkovateľom, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb Prevádzkovateľa,
• v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom Prevádzkovateľa a audítorom Prevádzkovateľa, ktorí ich spracovávajú za účelom poskytovania poradenských služieb Prevádzkovateľovi.

5. Práva dotknutých osôb:

Právo na prístup k osobným údajom dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú.
Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na účel spracovania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov. V prípade spracovania osobných údajov z právneho titulu zmluvy alebo z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov) ktoré sú predmetom spracúvania ak:

1. sú osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom alebo
2. na základe odvolania súhlasu dotknutej osoby (v prípade spracúvania osobných údajov z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby) alebo
3. dotknutá osoba namieta proti spracovaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú oprávnené dôvody Prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov alebo
4. osobné údaje už nie sú potrebné pre účel pre ktorý boli získané alebo pre ktorý sa inak spracúvali alebo
5. po uplynutí času uchovania osobných údajov.

Právo na likvidáciu osobných údajov podľa bodu 5 písm. d) sa neuplatňuje ak je spracovanie osobných údajov potrebné pre Prevádzkovateľa na:
1. uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo
2. uplatnenie práva na informácie,
3. plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,
4. uplatnenie právneho nároku
5. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov a prípadnú aktualizáciu osobných údajov,
2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú vo všetkých prípadoch, kde právnym titulom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú aj v prípade, ak sú tieto osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Pri podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo na podanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže dotknutá osoba taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej emailovej adrese. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese info@tygo.sk alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa, ktorá je: CAB Group s.r.o., Bratislavská 55, 841 06 Bratislava